Đăng nhập
Tên
Mật khẩu
Đối tác
Vinacomin
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Giới thiệu

 THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

 

►►TÀI LIỆU DỰ HỌP

THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐCĐ 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

THÔNG BÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2020, KH SXKD NĂM 2021, KH TUYỂN DỤNG LĐ NĂM 2021.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

 

 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 393

 

 

 

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CBCNV CÔNG TY TẠI CÔNG TRƯỜNG

 

CÁC CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG TY

 

NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

NĂM 2019

 

 TẢI NỘI DUNG HỌP TẠI ĐÂY:

 NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

 

 

 

 

 

 

 

 CÔNG ĐOÀN TKV THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÔNG TY NGÀY 06/5/2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

=====================

 

Download tài liệu đại hội:

- Biên bản họp ĐHCĐ năm 2018

- Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018

 

Thông báo mời họp

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Dự thảo Điều lệ và tổ chức hoạt động (sửa đổi, bổ sung): phần 1, phần 2, phần 3

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Báo cáo Tài chính sửa đổi (thay thế Báo cáo Tài chính trong Dự thảo)

- Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ

- Tờ trình thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về các vấn đề: hoạt động của Ban Kiểm soát, hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của HĐ QT Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC và công văn số 1303/TKV-TCNS về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV; thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

 

 

 

 

 

 

===================================================================

HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 2017

& HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018

 

Khai mạc

--------

Các báo cáo

 

 --------

Bầu cử và công bố kết quả

--------

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn TKV phát biểu chỉ đạo

------

Giám đốc Công ty trả lời các ý kiến đại biểu

 -----

 Lễ Ký kết Thỏa ước lao động tập thể trước sự chứng kiến của đại diện TKV

--------

Công bố danh sách khen thưởng cá nhân và tập thể

---------

Đại diện Tập đoàn TKV và lãnh đạo công ty trao thưởng

 

Hoạt động địa chất
Hoạt động khoáng sản

dong ho thong minh smartwatch dz09 - hop dung com giu nhiet - bo do choi bang go cho be - Giá bán iphone 6 - iphone 6 16gb gold- iphone 6 16gb cũ quốc tế - chuông không dâyChuông điện không dâyChuông báo kháchChuông hình

Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin (GEOSIMCO)

173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Copyright © 2010 Geosimco
Designed by Viet Arrow