ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-HĐQT, ngày 20/4/2023 Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tham dự Đại hội có Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Nguyễn Long – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty, Các Ông/Bà là thành viên HĐQT, BKS, BLĐ và các Ông/Bà đại diện cho 2.339.156 cổ phần có quyền biểu quyết.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch Ông Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Long  Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

Tại Đại hội Ông Nguyễn Long – Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được.

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả SXKD năm 2022 Lãnh đạo Công ty cũng đã trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Sau thời gian làm việc tập trung và tích cực với những báo cáo chi tiết và những thảo luận đi sâu vào lĩnh vực quản trị, chuyên môn cao Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với 100% số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện quyền quản trị và điều hành Ban giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *