ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và thông qua các nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ngày 24/4/2024 Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản -Vinacomin, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo Kế hoạch số 257/KH – HĐQT, ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

   

Toàn cảnh Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có Ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng ban Tài Nguyên -Tập đoàn TKV, thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Long – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty, Các Ông/Bà là thành viên HĐQT, BKS, BLĐ và các Ông/Bà đại diện cho 2.232.706 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,4% vốn điều lệ.

Đoàn chủ tịch 

Tại Đại hội Ông Nguyễn Long – Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được với những kết quả chủ yếu đạt, vượt kế hoạch đề ra như: Tổng doanh thu 104.224 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 2.186 triệu đồng; Lao động bình quân 153 người; Tiền lương bình quân NLĐ/tháng 16.135 ngàn đồng; Đầu tư xây dựng cơ bản 8.230 triệu đồng.

Ông Nguyễn Long – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả SXKD năm 2023 Lãnh đạo Công ty cũng đã trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau thời gian làm việc tập trung và tích cực với những báo cáo chi tiết và những thảo luận đi sâu vào lĩnh vực quản trị, chuyên môn cao, Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo tại đại hội : Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023; Báo cáo chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Tại Đại hội Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng ban Tài Nguyên -Tập đoàn TKV, Thành viên HĐQT Công ty cũng đã có những phát biểu định hướng xây dựng cho mục tiêu hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo.

Ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng ban Tài Nguyên -Tập đoàn TKV, thành viên HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện quyền quản trị và điều hành Ban giám đốc Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần xây dựng và đoàn kết, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin đã được tổ chức thành công tốt đẹp tạo tiền đề cho Kế hoạch hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

Một số hình ảnh tại đại hội:

        

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *