NÉT ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Chi bộ Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản có 14 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Khối Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh là đơn vị SXKD Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Chi bộ Công ty có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Trước những thuận lợi và khó khăn đó Chi bộ Công ty tập trung chỉ đạo, lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề quan trọng để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng và thúc đẩy tăng trưởng SXKD đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn TKV giao và chăm lo tốt cho đời sống CBCNV Công ty.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với sự định hướng phát triển SXKD của Tập đoàn TKV, Chi uỷ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai trọng tâm, trọng điểm các Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối, phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và chú trọng bồi dưỡng phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Chi ủy ngày càng lớn mạnh.

Tích cực, thường xuyên tham gia các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối cũng như các nghị quyết, hướng dẫn, kết luận, quy định của Đảng bộ Khối đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị, coi công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong đường lối đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng. Triển khai định kỳ thường xuyên theo đúng quy định các buổi sinh hoạt. Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CBCNV đặc biệt là các Đảng viên trong Chi bộ về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quan trọng khác như: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư có năng lực lãnh đạo toàn diện, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ lý luận chính trị, uy tín, chuyên môn, số lượng, chất lượng và cơ cấu; khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt do với mục tiêu xây đựng một cơ sở Đảng Vững mạnh toàn diện Chi bộ đã không ngừng quan tâm đào tạo bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát đối với cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra; tăng cường công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Việc làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Chi bộ đã tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng và môi trường làm việc bình đẳng, minh bạch, mọi người đều có cơ hội phấn đấu tự khẳng định mình đã góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Ngày 03/4/2023 tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 13 của Đảng ủy Khối Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Chi bộ Nguyễn Long vinh dự đại diện Chi bộ Công ty CP Địa chất và Khoáng sản đón nhận Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” và “Tổ chức cơ sở Đảng có thành tích tốt trong công tác phát triển Đảng viên mới năm 2022” Bằng khen là sự ghi nhận cho những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong năm 2022 của Chi bộ Công ty.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *