Sơ đồ tổ chức

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHÍNH ĐIỆN THOẠI
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐTV 028.39316348
2 Nguyễn Long Thành viên HĐTV, Giám đốc 028.39316348
3 Phạm Thanh Tuấn Thành viên HĐTV 028.39316348
4 Nguyễn Văn Khoa Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc 028.39316348
5 Phạm Thế Thạch Thành viên HĐTV 028.39316348
+ CHI ỦY CÔNG TY
1 Nguyễn Long Bí thư 028.39316348
2 Nguyễn Văn Khoa Phó Bí thư 028.39316348
3 Ngô Vũ Minh Vương Chi Ủy viên 028.39316348
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Long Giám đốc 028.39316348
2 Nguyễn Văn Khoa Phó Giám đốc 028.39316348
3 Đỗ Minh Hải Kế toán trưởng 028.39316348
+ BAN KIỂM SOÁT
1 Lê Thị Kim Dung Trưởng ban 028.39316348
2 Chu Thị Thu Hương Ủy viên 028.39316348
3 Phan Long Hạnh Ủy viên 028.39316348
+ CÔNG ĐOÀN
1 Chu Thị Thu Hương Chủ tịch 028.39316348
2 Phan Long Hạnh Phó Chủ tịch 028.39316348
+ BAN THANH NIÊN
1 Trang Trung Tín Trưởng ban 028.39316348

 

CÁC PHÒNG

+ KHỐI NGHIỆP VỤ ĐIỆN THOẠI
 1 Phòng Tổ chức-Hành chính 028.39316348
2 Phòng Tài chính-Kế toán 028.39316348
3 Phòng Kế hoạch 028.39316348
+ KHỐI SẢN XUẤT
1 Phòng Dịch vụ Địa chất Mỏ 028.39316348
2 Phòng Trắc địa 028.39316348
3 Phòng Khảo sát Xây dựng Thí nghiệm 028.39316348
4 Phòng Địa chất Than 028.39316348
5 Phòng Khoan thăm dò Than 028.39316348