Thẻ tìm kiếm: Tổng công ty Khoáng sản – TKV: Sản xuất 55 tấn đồng Cathode đầu tiên đạt tiêu chuẩn trên 99